Turag Bus Route (ট্রাষ্ট ট্রান্সপোর্ট বাস)

Turag Bus Route (ট্রাষ্ট ট্রান্সপোর্ট বাস)

Jatrabari ⇄ Sayedabad ⇄ Mugdapara ⇄ Bashabo ⇄ Khilgaon ⇄ Malibagh Moor ⇄ Rampura Bazar ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Badda ⇄ Uttar Badda ⇄ Bashtola ⇄ Notun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Chourasta ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin (Uttara) ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi

See also  Dhaka Metro Service Bus Route (ঢাকার মেট্রো সার্ভিস বাস)