Sakalpa Transport Bus Route (স্বকল্প ট্রান্সপোর্ট বাস)

Sakalpa Transport Bus Route (স্বকল্প ট্রান্সপোর্ট বাস)

Chiriyakhana ⇄ Mirpur 1 ⇄ Sony Cinema Hall ⇄ Mirpur 2 ⇄ Mirpur 10 ⇄ Kazipara ⇄ Shewrapara ⇄ Agargaon ⇄ Bijoy Sarani ⇄ Farmgate ⇄ Bangla Motor ⇄ Mogbazar ⇄ Malibagh Moor ⇄ Kamalapur

See also  Bahon Bus Route (বাহন বাস)