Green Anabil Bus Route (গ্রীন অনাবিল বাস)

Green Anabil Bus Route (গ্রীন অনাবিল বাস)

Chashara ⇄ Shibu Market ⇄ Jalkuri ⇄ Sign Board ⇄ Matuail ⇄ Rayerbag ⇄ Shonir Akhra ⇄ Jatrabari ⇄ Sayedabad ⇄ Mugdapara ⇄ Bashabo ⇄ Khilgaon ⇄ Malibagh Railgate ⇄ Hazipara ⇄ Rampura Bazar ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Badda ⇄ Uttar Badda ⇄ Shahjadpur ⇄ Bashtola ⇄ Notun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin (Uttara) ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Tongi ⇄ Station Road ⇄ Mill Gate ⇄ Board Bazar ⇄ Gazipur Bypass ⇄ Gazipur Chourasta

See also  Victor Classic Bus Route (ভিক্টর ক্লাসিক বাস)