Desh Bangla Bus Route (দেশ বাংলা বাস)

Desh Bangla Bus Route (দেশ বাংলা বাস)

Postagola ⇄ Dholairpar ⇄ Jatrabari ⇄ Sayedabad ⇄ Mugdapara ⇄ Bashabo ⇄ Khilgaon ⇄ Malibagh ⇄ Rampura Bazar ⇄ Rampura Bridge ⇄ Merul ⇄ Badda ⇄ Uttar Badda ⇄ Bashtola ⇄ Notun Bazar ⇄ Nadda ⇄ Bashundhara ⇄ Jamuna Future Park ⇄ Kuril Chourasta ⇄ Kuril Bishwa Road ⇄ Khilkhet ⇄ Airport ⇄ Jashimuddin (Uttara) ⇄ Rajlakshmi ⇄ Azampur ⇄ House Building ⇄ Abdullahpur ⇄ Kamarpara

See also  Shadhin Express Bus Route (স্বাধীন এক্সপ্রেস বাস)